Eerder dit seizoen is op deze website informatie gegeven over de organisatie rondom onze spelende teams. Met ingang van dit seizoen is de organisatie voor wat betreft voetbalzaken (VZ) onderverdeeld in een viertal commissies:

TC1 prestatievoetbal senioren + beloften JO19-JO17
TC2 jeugd (jongens) O15 t/m Spartaantjes
TC3 vrouwen- en meisjesvoetbal
TC4 recreatieve seniorenteams

Waar eerder de werkzaamheden van onze TC1-commissie zijn toegelicht is het nu de beurt aan de TC2, de jeugdopleiding van Sparta.

Met een aantal van ruim 50 voetballende teams vereist deze tak een goede organisatie. Aan het begin van het huidige seizoen werden we geconfronteerd met veel onduidelijkheden in teamindelingen en onvoldoende begeleiding (trainers en leiders) bij een aantal teams. De start van het seizoen is daarom niet goed verlopen en dit vraagt om een betere organisatie.

Om dit proces te verbeteren is de TC2-commissie in het leven geroepen. Maandelijks wordt door deze commissie vergaderd en wordt de gang van zaken binnen onze jeugdopleiding besproken. Tevens wordt er alvast gekeken naar de voorbereidingen op het komende seizoen 2024-2025. Dit gebeurt aan de hand van een duidelijke jaarplanning.

Technische coördinatie
De technische aspecten van onze jeugdopleiding zijn in handen van onze jeugdcoördinatoren. Voor de coördinatie van de JO15-jeugd tot en met de voetballende Spartaantjes (de jongste jeugd) is er vanaf dit seizoen een samenwerking aangegaan met het sportbedrijf FrontRow. In de persoon van Eusebio Paol, technisch jeugdcoördinator, worden trainingen voor de jongste jeugd verzorgd (geholpen door vele vrijwilligers en jonge stagiairs) en voetbaltechnische ondersteuning gegeven aan ons trainerskorps.

Evaluatie van de werkzaamheden van FrontRow over het huidige seizoen heeft geleerd dat het bereik van JO15 t/m Spartaantjes te veelomvattend voor één coördinator is. Met ingang van het seizoen 2024-2025 wordt de technische organisatie daarom verdeeld in twee blokken:

Jeugd JO19 t/m JO13 – heel speelveld – technisch coördinator Leon Schmitz
Jeugd JO12 t/m/ Spartaantjes – half speelveld – technische coördinatie door FrontRow

De selectieteams in de JO19 en JO17 zullen mede gecoördineerd worden vanuit de TC1-commissie, omdat hier een belangrijke aansluiting met ons beloftenteam en de senioren selectieteams aanwezig is.

Nieuw in het komend seizoen is dat de lagere teams in de JO19- en JO17-leeftijdsgroepen ook tot de verantwoordelijkheid van de TC2 gaan behoren.

Organisatie
In de algemene organisatie rondom de teams zijn verbeteringen doorgevoerd. Per leeftijdsgroep zal de groepsleider (‘contactpersoon’) de communicatie met teamleiders verzorgen en de teamindelingen bewaken. Ook is de contactpersoon het eerste aanspreekpunt voor zaken die in of rondom het team spelen.

Voor het seizoen 2024-2025 zijn de contactpersonen (onder voorbehoud) reeds bekend:

JO19 + JO17 Sandra Minnes
JO15 Wendy Donker
JO13 Thijs Vos
JO12 + JO11 Mark Bouck
JO10 Egbert Rinsma
JO9 Niels Veger
JO8 Mirjam Friskus
Spartaantjes Mink Kwintenberg

De algemene coördinatie binnen de TC2-commissie, maar ook de afstemming met de overige commissies (TC1/TC3/TC4) wordt verzorgd door een stuurgroep bestaande uit Nynke Henricks, Frank Bakker, Michel Bakker en verenigingsmanager Tom van Veen.

Planning seizoen 2024-2025
In de komende maanden zullen de voorbereidingen op het nieuwe seizoen vorm krijgen:

De teamindelingen zullen in nauw overleg met de betrokken trainers, leiders en contactpersonen opgesteld worden. Publicatie van de nieuwe teamindelingen volgt dan naar verwachting eind mei/begin juni, zoals gebruikelijk op de website van Sparta.

Getracht wordt om de begeleiding rondom de teams ook in tijdig stadium rond te krijgen. Benaderen en aanstellen van de trainers vindt plaats door de technisch jeugdcoördinatoren. De contactpersonen nemen actie in het vinden van teamleiders. Hierin zijn we natuurlijk sterk afhankelijk van de medewerking van ouders en/of verzorgers.

Naast de gebruikelijke zaken die spelen zijn er ook verdere positieve zaken in algemene zin te melden:

  • Op korte termijn is het extra kunstgras trainingsveld (hoofdveld VOSTA) klaar voor gebruik. Dit biedt mogelijkheden om het trainingsschema te optimaliseren, zodanig dat de trainingen zo efficiënt mogelijk gepland en uitgevoerd kunnen worden, met maximale aandacht voor plezier en ontwikkeling.
  • De samenwerking met Pro-F Professionele Fysiotherapie zal verder vorm krijgen, ook richting onze jeugdafdeling. Waar op trainingsdagen nu al fysiotherapeuten van Pro-F aanwezig zijn, zal verdere voorlichting op het gebied van blessurepreventie en -behandeling gepland gaan worden.
  • Op het gebied van kleding en (trainings)materialen zijn initiatieven in ontwikkeling die tot verregaande verbeteringen moeten gaan leiden. Hierover volgen nog nadere mededelingen.

Met de acties die vanaf begin dit seizoen in gang zijn gezet wordt de kwaliteit van onze jeugdopleiding en de organisatie rondom onze jeugdteams sterk verbeterd!

We realiseren ons goed dat er altijd zaken zijn die extra aandacht behoeven en daarom staan we altijd open voor suggesties en ideeën. Neem in dat geval contact op met een van de leden van de TC2-stuurgroep.

Met sportieve groeten,
Stuurgroep TC2