Donderdag 21 april 2022

Sparta viert 100-jarig jubileum op grootse wijze

Met een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst, een drukbezochte jubileumreceptie en een knallend feest in de kerk op de Oude Markt in Enschede heeft Sparta afgelopen week het 100-jarig jubileum van de vereniging gevierd.

Deze activiteiten stonden oorspronkelijk gepland voor het daadwerkelijke jubileumjaar 2021, maar konden door de coronacrisis geen doorgang vinden. Met een jaar vertraging is dit echter dubbel en dwars goedgemaakt.

Herdenkingsbijeenkomst

Op donderdagmiddag 21 april (de datum waarop Sparta 101 jaar geleden werd opgericht) vond de herdenking van de overleden Sparta-leden gepland. Na een kort welkomstwoord door voorzitter Wim Ooitink verplaatsten alle aanwezigen zich naar buiten waar centraal op het hoofdveld de plechtigheid plaats vond. Voorzitter Wim Ooitink sprak in zijn toespraak dank en respect uit aan allen die bijgedragen hebben aan het opbouwen en in stand houden van de vereniging zoals Sparta nu is.

De herdenking op de middenstip van het hoofdveld.

Oud-bestuurslid Alide Bakker, dochter van de vorig jaar overleden erevoorzitter Ab Bakker, stond in haar toespraak stil bij het overlijden van haar vader op 4 maart 2021, een maand voor de daadwerkelijke 100e verjaardag van Sparta. Zij overhandigde voorzitter Wim Ooitink de oorkonde die in 1999 aan haar vader werd uitgereikt bij zijn benoeming tot erevoorzitter. Deze oorkonde zal een passende plek krijgen in de bestuurskamer van Sparta.

Na deze toespraken nam Pedro Swier de verdere bijeenkomst over en hij introduceerde zangeres Yke Oude Griep en haar begeleidend gitarist. Met twee ingetogen, maar pakkende liederen gaven zij de bijeenkomst een passend karakter. De overleden Spartanen werden met een moment stilte en aansluitend gebed herdacht. Bij het verlaten van het veld namen alle aanwezigen een bloem mee, waarna deze in de centrale hal onder de vernieuwde plaquette Sparta 100 jaar 1921-2021 konden worden geplaatst. Deze nieuwe plaquette werd door erelid en record-jubilaris Tjeerd Veenstra (80 jaar lid van Sparta) samen met voorzitter Wim Ooitink onthuld.

Voorzitter Wim Ooitink en erelid Tjeerd Veenstra onthullen de plaquette in de hal van het clubgebouw.

Al met al een zeer indrukwekkende bijeenkomst. Helaas werden we vlak voor de bijeenkomst opgeschrikt door het onwel worden van Erwin Haveman, voorzitter van de jubileumcommissie. Tijdig ingrijpen en het onmiddellijk waarschuwen van de hulpdiensten zorgden ervoor dat Erwin snel naar het ziekenhuis kon worden vervoerd. Na een geslaagde ingreep maakt hij het inmiddels gelukkig weer goed.

Jubileumreceptie

Donderdagavond vond in het clubgebouw van Sparta de formele jubileumreceptie plaats. Naar schatting zo’n 150 genodigden, waaronder diverse betrokken instanties en vele collega-verenigingen waren aanwezig op deze receptie. De nieuwe burgemeester van Enschede, Roelof Bleker, aangetreden op 1 februari 2022, vond het 100-jarig jubileum van Sparta reden voor een kort bezoek en hij bracht zijn felicitaties over aan het bestuur.

Ceremoniemeester Hugo Walhof heet alle aanwezigen van harte welkom.

In zijn openingswoord belichtte ceremoniemeester Hugo Walhof de rijke historie van Sparta en de plek van Sparta in het heden, waarna de presentatie van het jubileumboek Sparta 100 jaar plaatsvond. Voorzitter Wim Ooitink bedankte samensteller en erelid Klaas Friskus voor de vele uren werk die hij in de totstandkoming van dit boek heeft gestoken en overhandigde hem het eerste, door het bestuur gesigneerde, exemplaar van dit prachtige jubileumboek, alsmede een passende attentie. Een zeer terecht applaus van de vele aanwezigen viel Klaas Friskus ten deel.

Voorzitter Wim Ooitink overhandigt erelid en samensteller Klaas Friskus het eerste door het bestuur gesigneerde exemplaar van het jubileumboek.

Hugo Walhof introduceerde vervolgens de verschillende gastsprekers.

Wethouder Jurgen van Houdt.

Wethouder Jurgen van Houdt stond stil bij de prominente rol die Sparta inmiddels (als grootste voetbalvereniging van Enschede) in de lokale sportomgeving inneemt, maar ook hoe zij daarbuiten in sociaal-maatschappelijk opzicht haar verantwoordelijkheid neemt. Ambassadeur van de KNVB Henk Plass kenschetste Sparta in enkele ferme termen en overhandigde voorzitter Wim Ooitink een speciale KNVB-vlag met opschrift Sparta 100 jaar 1921-2021.

Ambassadeur van de KNVB Henk Plass overhandigde voorzitter Wim Ooitink een speciale KNVB-vlag met opschrift Sparta 100 jaar 1921-2021.

Voorzitter Jan Lassche van de naaste buur Postduivenvereniging De Zwaluw bracht zijn felicitaties over en deed in zijn humorvolle toespraak een ludiek beroep op de oudere leden van Sparta teneinde het ledenbestand van de duivenvereniging op te krikken. Helaas kwam hij niet verder dan de ontvangst van een welverdiend applaus voor zijn enthousiaste inspanningen.

Namens de ereleden bood Gerard de Graaf (tevens voorzitter van de Sparta seniorensociëteit) het bestuur een ingelijst exemplaar van het Sparta clublied aan. Dit clublied, zeer waarschijnlijk geschreven in 1931, is niet breed bekend binnen Sparta, maar Gerard wist te vertellen dat dit in zijn vroegere jeugdjaren zeker veel gezongen werd tijdens de vele activiteiten die binnen Sparta voor de jeugd georganiseerd werden. Het refrein van het clublied bracht hij vervolgens op prachtige wijze ten gehore aan de vele aanwezigen. Het is de bedoeling om het clublied van Sparta weer in een (vernieuwd) muzikaal jasje te steken en daar zullen de ereleden verder werk van gaan maken.

Namens de ereleden overhandigt Gerard de Graaf aan voorzitter Wim Ooitink het clublied.

Na een korte pauze nam ceremoniemeester Hugo Walhof het woord weer, maar hij veranderde direct in zijn hoedanigheid (jasje uit) en nam samen met zijn opvolger als voorzitter van de Supportersvereniging, Yordie Klönne, het woord. De rol van de Supportersvereniging (SV) is voor Sparta van groot belang. Over het hele jaar heen organiseert de SV diverse activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Met de opbrengsten die middels deze activiteiten worden gegenereerd is de SV in staat om een waardevolle bijdrage aan Sparta te leveren. Hugo en Yordie overhandigden voorzitter Wim Ooitink een waardecheque van liefst 25.000 euro met daarbij enkele suggesties waar dit mooie bedrag aan besteed kan worden.

Hugo en Yordie overhandigden voorzitter Wim Ooitink een waardecheque van liefst 25.000 euro.

Na dit moment kreeg Gait het woord. Gait is al decennia lang een begrip binnen Sparta. In het clubblad Sparta Klanken had hij altijd een vaste rubriek waarin de wetenswaardigheden en roddels binnen Sparta werden besproken. Echter is het clubblad de laatste twee jaar (mede door corona) niet meer verschenen en zijn verzoek was toch vooral om dit wel weer te doen. Mocht het op de digitale wijze vervolgd worden, dan graag in een groter lettertype… Het glas werd door hem samen met alle aanwezigen op de verjaardag van Sparta geheven en de aanwezigen kregen te horen: “Leu, ’t geet oe good!”

Voorzitter Wim Ooitink bedankte alle sprekers voor hun mooie woorden en hij stond stil bij het vele werk dat door zoveel vrijwilligers wordt verricht om de activiteiten binnen Sparta draaiende te houden. Dank sprak hij ook uit aan de jubileumcommissie die vele jaren bezig is geweest (door corona onder soms moeilijke omstandigheden) om de activiteiten in het kader van het 100-jarig jubileum te organiseren.

Vervolgens introduceerde hij de afsluitende gastspreker, Arnold Bruggink. Ex-profvoetballer en tegenwoordig veelal op televisie te zien als analist, maar ook vader (en deels trainer) van drie kinderen die allemaal bij Sparta voetballen. Als zeer betrokken ouder kent Arnold het wel en wee binnen Sparta en maakt de problemen die er zijn van nabij mee. Zo besteedde hij in zijn speech aandacht aan de lastige problematiek rondom de verkeersveiligheid rondom Schreurserve. Ook de waardering en ondersteuning die er vanuit de Gemeente Enschede behoort te zijn voor grote, gezonde- en maatschappelijk betrokken verenigingen als Sparta verdient in zijn ogen extra aandacht. Het gaat goed, maar het kan beter. De aanwezigen konden zich, gezien het applaus dat Arnold ten deel viel, zeker vinden in zijn suggesties en tips. Mooi moment was dat Arnold toch Gerard de Graaf nog zover wist te krijgen om het refrein van het clublied nogmaals, wederom loepzuiver, als slotakkoord van zijn speech te zingen.

Arnold Bruggink, vader (en deels trainer) van drie kinderen die allemaal bij Sparta voetballen.

Ceremoniemeester Hugo Walhof sloot hierna het formele gedeelte van deze avond af en bedankte de vele aanwezigen, waaronder diverse instanties en vele collega-voetbalverenigingen, voor hun komst naar deze jubileumreceptie.

Jubileumfeest

 

Passend sluitstuk van deze week vormde het grote feest in de (voormalige) kerk op de Oude Markt in Enschede. De jubileumcommissie heeft zich enorm ingespannen om dit feest op goede wijze te organiseren en in die opzet is de commissie met vlag en wimpel geslaagd. Wat een geweldig feest!

Nadat de duisternis inviel werd het logo van Sparta 100 jaar op de kerk geprojecteerd en binnen ging het ‘dak eraf’ door een geweldig optreden van de band ENorm die met hun verzameling van songs de ca. 300 aanwezigen geweldig wisten te vermaken. Frontman Eric ten Bos, ook al een bekend gezicht binnen Sparta, maakte er met zijn bandleden een spetterend optreden van en het feest ging nog in de kerk, maar ook daarbuiten, tot in de late uurtjes door.

Het bestuur van cvv Sparta wil hierbij alle betrokkenen die een rol hebben gespeeld in de organisatie en uitvoering van de activiteiten van deze week danken voor hun inzet, enthousiasme en betrokkenheid bij onze mooie vereniging. Samen hebben we het 100-jarig jubileum op passende wijze aandacht gegeven en onze clubleden vele herinneringen gegeven waar nog lang van nagenoten kan worden. Sparta: wat een club!

Met sportieve groeten,
Bestuur cvv Sparta Enschede