Wim Ooitink
Voorzitter a.i.
tel. 0653772934
mail


Alide Bakker
Algemeen lid
tel 0643003038


Willem Bakker
Penningmeester
tel. 0651542585
mail


Peter Friskus
Accommodatie
tel. 0634559945
mail


Paul Wibier
Secretaris
tel. 0653581674
mail


Renske v.d. Lippe
Vrijwilligers
0615265849
mail